0258 242 27 57

Untitled Document
  DASK
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (ZDS) - DASK

Depremin sahip olduklarınızı elinizden almasına müsaade etmeyin! Zorunlu Deprem Sigortası yaptırın, geleceğe güvenle bakın...

587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro vb. amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ve doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortası'na tabidir.

Bu sigorta ile; depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar (merdivenler, asansörler, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır.

SİGORTA KAPSAMI DIŞINDA KALAN BİNALAR

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar

Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar

Tamamı ticari veya sınai amaçlarla kullanılan binalar

27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat
çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar.

SİGORTA TEMİNATI DIŞINDA KALAN HALLER

Enkaz kaldırma masrafları, yer kayması, iş durması, kira kaybı, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar

Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri

Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar

Manevi tazminat talepleri

SİGORTA BEDELİNİN TESPİTİ

Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığı'nca yayımlanan "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu deprem sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, hiçbir şekilde "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen azami teminat tutarından çok olamaz.

Tarifede belirtilen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün çarpılması sonucunda bulunan zorunlu deprem sigorta bedelinin azami teminat tutarının üzerinde kalması durumunda, meskenin gerçek değerine kadar olan kısım için ihtiyari deprem teminatı verilmektedir.


 
 
Copyright © 2014